Felhasználási és jogi nyilatkozat

Általános bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Lactalis Hungária Kft. (székhely: 1139 Budapest, Forgách u. 9/b., cégjegyzékszám: 01-09-877110,) kezeli (továbbiakban: „Üzemeltető”).

A webhelyre történő belépéssel Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne lépjen be. Az Üzemeltető cégeinek egyéb webhelyei eltérő feltételekkel működhetnek, így az egyes webhelyekre vonatkozó feltételeket külön el kell olvasni.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: info@parmalat.hu vagy Lactalis Hungária Kft., 1139 Budapest, Forgách u. 9/b.

A jelen Felhasználási Feltételekre és Adatvédelmi Nyilatkozatra, a személyes adatok felhasználására Magyarország jogszabályai, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

I. Felhasználási feltételek

Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan a webhelyen szereplő összes szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, az Üzemeltető vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy az érintett jogosult engedélyével került a webhelyre.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Lactalis Hungária Kft. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:

1) kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és

2) módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

Tartalom

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. Az Üzemeltető nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig az Üzemeltető – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért.

A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. RSS feed, külső blogok, hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk. Amennyiben az előbbiekben említett webhelyeken jogsértő tartalommal találkozunk, fenntartjuk a jogot, hogy azt eltávolítsuk vagy ne jelenítsük meg a weboldalunkon.

Beágyazott webhely technológia

Jelen webhely a Youtube.com és flickr.com beágyazott lejátszó technológiáját használja. A jelen webhely használatával Ön elfogadja a webhely használatának feltételeit. Azzal, hogy tartalmat továbbít a jelen webhelyre a youtube.com és/vagy a flickr.com webhelyen keresztül, Ön a youtube.com használatának feltételeit (http://www.youtube.com/t/terms) és/vagy a flickr.com használatának feltételeit (http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/utos-173.html) is elfogadja.

Beküldött információ

Ha Ön bármilyen információt, ételreceptet vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt, ételreceptet és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

Webhelyünk azon részein, ahol a webhely felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

Ön a küldött anyag beküldésével igazolja, hogy semmilyen módon sem sérti harmadik személyek (személyiségi, szerzői stb.) jogait, és minden esetlegesen érintett harmadik személytől rendelkezik megfelelő felhatalmazással az érintett anyag beküldésére. Ön a beküldéssel szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely az Üzemeltetőt a felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem kizárólagosan: semmiképpen sem küld be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott anyagokat).

A fentiek betartásáért Ön mint az anyagokat beküldő személy teljes körű anyagi felelősséggel tartozik úgy az Üzemeltető, mint harmadik személyek felé. A fenti előírásoknak a beküldő személy általi betartását az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, és azok be nem tartásáért az Üzemeltető semmilyen módon sem felel.

Az egyes anyagok beküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött anyagok felkerüljenek a parmalat.hu internetes oldalra, egyúttal az Üzemeltetőre, mint felhasználóra ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljes körűen és korlátozásmentesen a beküldött anyagra vonatkozó valamennyi (vagyoni) jogát, minden lehetséges felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján az Üzemeltető különösen, de nem kizárólagosan:

  • az anyagot korlátozásmentesen átdolgozhatja (így különösen, de nem kizárólagosan: jogosult azt stilisztikailag, helyesírásilag, javítani, átdolgozni és illusztrációkkal ellátni), többszörözheti és terjesztheti (bármilyen adathordozón);
  • korlátozás nélkül jogosult az anyagra vonatkozó jogait harmadik személyekre átruházni, az anyagra vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedélyezni;
  • korlátozás nélkül jogosult az anyagot bármilyen adathordozón, módon rögzíteni és átmásolni (kép-, hangfelvétel, számítógép, elektronikus adathordó stb.).
  • az Üzemeltetőt ezen jogok területi (akár külföldön is) és időbeli korlátozás nélkül illetik meg; az Üzemeltetőt a felhasználás módját és mértékét illetően sem köti korlát.

Ön elfogadja, hogy az Ön által beküldött anyagokkal kapcsolatos jogoknak az Üzemeltetőre történő átengedése és az anyagok végleges átadása ingyenesen történik.

Ön tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetőt nem terheli hasznosítási kötelezettség a beküldött anyagokkal kapcsolatban.

Ön az anyagok beküldésével hozzájárul ahhoz is, hogy az Üzemeltető arra irányuló felszólítása esetén aláírja a jelen jogi nyilatkozatban foglaltakkal azonos tartalmú megállapodást; az aláírás bármilyen okból történő elmaradása pedig semmilyen körülmények között nem jelenti a jelen jogi nyilatkozatban foglaltak el nem fogadását.

Amennyiben a foganatosított elővigyázatosságok ellenére az Üzemeltető tudomást szerez egy tartalom jogtalan használatáról, törvénytelen vagy becsmérlő jellegéről, akkor azt haladéktalanul eltávolítja anélkül, hogy az bármilyen jogcímen felvetné felelősségét.

Önnek az Ön által beküldött anyagok vonatkozásában tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, mely a jogszabályokba vagy a jó erkölcsbe ütközik, avagy harmadik fél jogait vagy érdekeit sérti vagy sértheti.

Az Üzemeltető megkülönböztetett figyelmet fordít a webhelyen elhelyezett felhasználói tartalmakra. A felhasználói tartalmakat a feltöltésük után az Üzemeltető átolvashatja, szerkesztheti és dönt arról, hogy azt a webhelyen megjeleníti-e. Az Ön által beküldött anyagok beküldését követően azok szerkesztésére már csak az Üzemeltetőnek van módja, Önnek nem. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, áthelyezze és/vagy törölje a felhasználói tartalmakat előzetes értesítés nélkül és anélkül, hogy Önt bármilyen kártalanítás illetné meg. Az Üzemeltető nem garantálja azt, hogy a beküldött anyagokat közzé is teszi (a webhelyen megjeleníti).